Coompanion Nords integritetspolicy

Bakgrund

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data protection regulation) i kraft i Sverige. GDPR bygger på europeiska unionens bestämmelser om utökat skydd för personuppgifter och har syftet att tillförsäkra att individer får skydd av sina personuppgifter. Inom EU (Europeiska unionen) har det tidigare inte funnits så starka gemensamma regler om dataskydd, och det har kommit till EU:s kännedom att alla EU medborgare inte har samma rättigheter kring personuppgifter. EU:s mål med den nya dataskyddsförordningen är att tillförsäkra att alla EU medborgare har samma rättigheter var än man befinner sig inom EU. Den nu gällande Personuppgiftslagen (PuL) kommer att upphöra. Många av de principerna som nu finns i PuL finns också inskrivna i förordningen och i den nya dataskyddslagen som Sverige kommer att införa.

GDPR har tillkommit för att skydda den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det finns två typer av personuppgifter; de som kallas personuppgifter och de som kallas för känsliga personuppgifter. En personuppgift kan tex. vara namn, adress, telefonnummer eller en bild. En känslig personuppgift är en uppgift som avslöjar etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, uppgifter om hälsa och sexualitet, medlemskap i fackförening. För att få registrera en känslig personuppgift ställs mycket höga krav utifrån GDPR.

Coompanion behandlar personuppgifter om dig i enlighet med gällande lagstiftning, därför ger vi dig nu en information som du enligt lag har rätt till. Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är Coompanion Västerbotten och Coompanion Norrbotten.

Att lämna dina personuppgifter till Coompanion Västerbotten och Coompanion Norrbotten

För att på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande regler på området uppfylla regelverket har Coompanion gjort vissa justeringar i hanteringen av personuppgifter. Ett av kraven är att ge kunden som lämnar personuppgifter information om vilka personuppgifter som registreras, vad som är ändamålet för dem och hur länge uppgifterna sparas, samt rätt till korrigering, radering och flyttning av uppgifter. Coompanion har därför utarbetat riktlinjer för sina anställda in om Coompanion för att på bästa sätt säkerställa att dina personuppgifter tas om hand på ett lagligt och korrekt sätt.

När du överlämnar information om dig själv till Coompanion så har vi, utöver våra egna interna bestämmelser att följa, även att förhålla oss till ovan nämnda lagregler när vi behandlar dina personuppgifter. Att behandla en personuppgift innefattar att samla in, registrera r , lagra samt eventuellt utlämning av uppgifter. Utlämning av uppgivna uppgifter kan ske till leverantör av nyhetsbrev och digital idéutvecklingstjänst, Tillväxtverket samt kunddatabasen Jobs Data.

  • KUND/DELTAGARE. Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss, men om du väljer att inte lämna personuppgifter kan vi inte föra statistik över entreprenörskap i Sverige på en övergripande nivå.
  • MEDLEMMAR. Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss, men om du väljer att inte lämna personuppgifter kan vi inte bevilja dig medlemskap eftersom vi behöver dina uppgifter för olika ändamål som framgår nedan.

Vilka personuppgifter behöver vi för de ovan beskrivna ändamålen?

  • KUND/DELTAGARE. De personuppgifter som vi spar är namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, organisationsnummer (enskild firma) härkomst, kön och eventuell specialkost. Observera att detta gäller bara om du använt våra tjänster.
  • MEDLEMMAR De personuppgifter som vi spar är namn, adress, telefonnummer, e-post och organisationsnummer.

Vad ska dina personuppgifter användas för?

De personuppgifter du lämnar till oss kommer att användas för att hantera ditt ärende, ge dig anpassade erbjudanden och skicka ut informationsbrev.

Lagringstid

När vi har fått dina personuppgifter och registrerat de i vårt datasystem kommer de att behållas så länge det är nödvändigt med hänsyn till vad dina personuppgifter ska användas till.

  • KUND/PROJEKTDELTAGARE Vi sparar dina uppgifter i 10 år, därefter raderas dina uppgifter om du inte väljer att då fortsätta finnas med i vårt register. Om du inte vill att dina uppgifter ska sparas längre i våra system kan du återkalla ditt samtycke och då raderar vi dina personuppgifter.
  • MEDLEMMAR Vi sparar dina uppgifter i 7 år, därefter raderas dina uppgifter om du inte väljer att då fortsätta finnas med i vårt register. Om du inte vill att dina uppgifter ska sparas längre i våra system kan du återkalla ditt samtycke och då raderar vi dina personuppgifter. Du kan då inte längre vara medlem hos oss.

Dina rättigheter till rättelse, komplettering och radering av uppgifter

Du har möjlighet att få dina uppgifter rättade om vi har fått felaktiga uppgifter om dig, och du kan alltid komplettera eller ändra de uppgifter Du lämnat till oss. Du har även rätt att begära att få dina uppgifter raderade från våra system om du så önskar. Du ska då begära detta hos Coompanion som sedan beslutar om uppgifter ska raderas eller inte. Om du väljer att radera dina uppgifter kan Coompanion inte bistå dig med information och service enligt ovan. För att få veta vilka personuppgifter som finns om dig hos Coompanion kan du vända dig till oss för att få en sammanställning av de uppgifter vi har om dig. Skulle du av någon anledning vilja flytta dina personuppgifter till annan aktör kan vi vara behjälpliga i det, du kontaktar då Coompanion enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Det samtycke du lämnar till att vi får behandla dina personuppgifter kan du alltid återkalla genom att ringa eller skriva till oss och meddela det. Kontakta då oss på Coompanion enligt nedan kontaktuppgifter. Genom att du godkänner medlemsvillkoren bekräftar du att du mottagit den här informationen om personuppgiftsbehandling.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

Vem är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som du översänder till oss?

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer hur personuppgifterna skall behandlas, i detta fall är det styrelsen för Coompanion Västerbotten.

Personuppgiftsbiträde kallas den som behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning. Det kan tex. vara en IT leverantör eller annan som har tillgång till Coompanion datasystem och uppgifter. I de fall Coompanion finner det nödvändigt kommer ett så kallat personuppgiftsbiträdesavatal att upprättas mellan personuppgiftsbiträdet och Coompanion.

Inga förpliktelser

Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kommer då inte att kunna dela information med dig. Om du haft kontakt med oss med anledning av vårt arbete med företagsutveckling, kommer vi inte kunna redovisa statistik över entreprenörskap i Sverige på en övergripande nivå.

Ändring av och justeringar av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra och justera vår integritetspolicy på grund av eventuell teknisk utveckling, ändringar i den gällande lagstiftningen eller ändringar i Coompanions organisation. Vid omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter kommer vi dock först förse dig med information innan vi genomför ändringen. Du kan se statusen genom datumangivelse för denna sekretesspolicy i början av detta dokument.

Har du frågor angående behandlingen av personuppgifter eller vill du komma i kontakt med person som handlägger frågor om personuppgifter så gör du det via följande kontaktuppgifter:

Coompanion Västerbotten: Linn Fransson linn.fransson@coompanion.se

Coompanion Norrbotten: Susanne Friberg susanne.friberg@coompanion.se