Service Improvement District

Projektet pågår mellan 180801-190531

Kontaktperson: Roine Karlsson

Tel: 070-658 79 75

E-post: roine.karlsson@coompanion.se

Vi ser den här förstudie som en väg in för att undersöka möjligheten att starta och utveckla kooperativa föreningar och företagande genom att använda våra befintliga innovations- och processverktyg för att testa om och hur en ny samverkansform som bygger på gemensamt lokalt ansvar, gemensam finansiering och delade samhällsvinster kan byggas kring lokalservice.

Förstudien avser att ta tillvara kraften som finns på landsbygden för att organisera service till bygdens invånare, handlare, fritidsboende och alla andra. Genom att omvandla en befintlig framgångsrik affärsutvecklingsmetod till en serviceutvecklingsmetod, med syfte att i ett kommande genomförandeprojektet implementera den på landsbygden i Norrbotten.

Detta skapar en unik möjlighet att på samma gång säkra upp servicestrukturen som att skapa arbete och sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Nya tjänster kan skapas utifrån servicebehoven hos både företagare, föreningar och invånare. Förstudien vill skapa konkreta förutsättningar som syftar till att effektivisera resurser på landsbygden genom samordning av behoven av servicen hos aktörerna, så som invånare, ideell sektor, civilsamhället, det privata näringslivet och offentlig sektor. Ansatsen ligger i att utveckla styrkorna mer än att undanröja hindren.

Förstudien finansieras av Landsbygdsprogrammet och Region Norrbotten och pågår fram till sista maj då ett genomförande projekt kommer att påbörjas.