Stödstruktur för arbetsintregrerande sociala företag i Norrbotten

Lite kort om projektet Stödstruktur för arbetsintregrerande sociala företag i Norrbotten

I Norrbotten finns 14 registrerade arbetsintegrerande sociala företag i Tillväxtverkets lista men ytterligare flera har startas i senaste åren. Majoritet av dem finns i Luleå kommun. Företagen återfinns i olika verksamheter, allt från catering och hushållsnära tjänster, till värdskap och hotellverksamhet. Tillsammans sysselsätter företagen cirka 200 personer vilket är bra men inte nog för att möta behoven som finns hos både samhälle och individer.

Under sista tiden har antalet företag ökat. Samtidigt finns även ett behov av stödstruktur, där den befintliga stödstrukturen för företagande inte riktigt räcker till. Det behövs flera sorter struktur som kan stödja socialt företagande utifrån de olika behoven. Om vi tittar på samhället just nu finns det flera olika lösningar kopplat till företagande i olika branscher, men ofta saknas kunskap om socialt företagande och stöd i det.

Målet med projektet ”Stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag i Norrbotten” är att tillsammans med de arbetsintegrerande sociala företagen som finns i länet, bygga upp en långsiktigt hållbar väl fungerade och finansierad modell för hur de ska kunna starta leva och utvecklas i hela Norrbottens län till gagn för samhället, näringsliv och enskilda individer. Projekttid är januari 2014 – juni 2016.

Under senaste åren har vi tagit fram en kartläggning av hur behovet ser ut i samhället kring ASF frågor och genomfört olika nätverksträffar och kompetensutvecklings insatser. Vi har gett stöd till olika ASF inom olika ämne och hållit kontakt med myndigheter.

ASF i Norrbotten

Coompanion arbetar med Arbetsintegrerande socialt företagande (ASF). Ett sådant socialt företag drivs av människor som tidigare var utan jobb, och som hjälper andra som är i samma situation de en gång var i. Det är affärsverksamheten i företaget som gör det möjligt att nå det sociala målet – att skapa arbete och anställning.

På denna länk kan du läsa mer om Coompanion och socialt företagande -> 

I dagsläget finns det inget regelverk eller förordning som beskriver eller fastställer vad ett arbetsintegrerande socialt företag är. Det är kanske därför att i 2010 beslutade regeringen i sin Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag, att ge en beskrivning av arbetsintegrerande sociala företag.

Arbetsintegrerande företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

(Regeringen, 2010)

Norrbotten har haft en ganska lång tradition av socialt företagande. De första två arbetsintegrerande sociala företag startades i 2000 och i sista tre år har vi haft en stark ökning. Bilder nere visar tidslinje av utveckling av arbetsintegrerande sociala företag i Norrbotten.