Våra aktuella projekt

 

 

Västerbotten

Arena Social Innovation

Arena Social innovation ska på ett innovativt sätt hitta, fånga in och hjälpa sociala innovationer i deras utveckling mot att bilda hållbara företag. Men hjälp av en digital plattform kommer de geografiska utmaningarna att minimeras och vi kan erbjuda alla, oberoende av lokalisering i länet att få samma coachning och stöd.

Med seminarier, workshops, konferenser och andra event samverkar civilsamhälle, offentlig sektor samt det privata näringslivet, och där kan vi tillsammans uppmärksamma sociala innovationer i vårt samhälle. Arena Social Innovation syftar till att öka antalet ekonomiskt hållbara sociala innovationer. Därmed kommer också nya finansieringslösningar att testas. Detta kommer att öka möjligheten för framtida hållbar finansiering för sociala innovationer. Arena Social innovation ska vidga nätverket kring sociala innovationer där organisationer, myndigheter, företag och föreningar runt om i Västerbotten och Sverige kommer vara en del av nätverket. Genom den digitala plattformen där sociala innovationer från hela Sverige uppmärksammas kommer Arena Social innovation expandera och leva vidare efter projektet är slut. Projektet drivs under tiden januari 2017 – april 2020.

Arena social innovation strävar efter att göra Västerbotten till Europas mest attraktiva region för sociala innovation.

 

Kontakt

Projektledare: Linn Fransson

E-post: linn.fransson(a)coompanion.se

Tel: 070-546 52 48

 

 

 

 

 

 


 

ASF för Tillväxt

ASF för tillväxt är ett projekt som syftar till att genom kunskapsutveckling, förutsättningar till affärsutveckling och samverkan bidra till att skapa ökade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) att etableras och utvecklas i Västerbotten.

Västerbotten, liksom många län i Sverige, står inför stora utmaningar gällande arbetskrafts- och kompetensförsörjning, samtidigt som människor ur vissa grupper har svårt att få varaktigt tillträde till arbetsmarknaden. För att skapa en mer diversifierad företagsstruktur, ett förbättrat företagsklimat och en mer inkluderande arbetsmarknad är det av vikt att prioritera informationsinsatser och affärsmöjligheter för ASF.

Projektets avtryck kommer att vara att aktörer inom offentlig sektor, politiker och privata företag har höjt sin kompetens om ASF som ett verktyg för en stärkt kompetens och arbetskraftsförsörjning i regionen. Aktörer inom ASF har höjt sin kompetens, samt fått möjlighet till affärsutveckling, i fråga om tillhandahållande av tjänster till offentlig sektor. Projektet kommer att bidra till att skapa förutsättningar för för fler kontaktytor och möjligheter till samverkan mellan ASF och offentlig och privat sektor. Projektet drivs under tiden februari 2017 – oktober 2018.

 

Kontakt

Projektledare: Lisa Nilsson

E-post: lisa.nilsson(a)coompanion.se

Tel: 073-150 73 30

 

 

 

 

 

 


Värdskap ASF

Som affärsutvecklare vet vi att det finns en positiv sida med den stor mängden nyanlända. Nyanlända ger också ett ökat marknadsbehov och en köpvilja av de olika tjänster och varor som dessa företag kommer arr skapa. Vi ser att arbetsmarknaden har öppnat upp för nya arbets- och investeringsmöjligheter de senaste åren, så vi vill med detta projekt möta samhällets nya behov och fylla ett tomrum på marknaden.

Värdskapet omformar projektdeltagarnas idéer till hållbara affärsidéer. Företagarna utvecklas vidare med hjälp av personlig coachning, affärsutveckling och affärsrådgivning i en redan etablerad arbetsmiljö på Leia företagshotell. Projektet ägs av Leia företagshotell som dels är ett företagshotell, dels ett socialt företag.

Projektets vision är att berika samhället med nya olika företagare som har internationella erfarenheter och lokal marknadsinsikt, så vid projektets slut har har deltagare integrerats i samhällets om företagare. Projektet drivs under tiden februari 2017 – oktober 2018.

 

Kontakt

Projektledare Coompanion: Rehman Amin

E-post: rehman.amin(a)coompanion.se

Tel: 073-706 78 18

 

Projektledare Leia: Lena Söderlind Pettersson

E-post: lena.sp(a)foretagshotellet.se

Tel: 073-553 47 38

 


Norrbotten

 

Helikoopter

Helikoopter strävar efter att få små till medelstora företag att satsa på kompetens- och organisationsutveckling. Detta görs i områdena digitalisering, hållbarhet och affärsutveckling. 

Helikoopter jobbar branschöverskridande och skapar nya samarbeten och nätverk i regionen. Med resurseffektiva metoder baserade på ny teknik kommer projektet hitta lösningar till, eller är på god väg att lösa aktuella samhällsutmaningar med den demokratiska företagsmodellen. Konkurrenskraftiga kooperativa företag kommer att finnas och även ha stärkt medvetenheten och imagen hos företagen och de anställda. Genom att ha ökat delaktigheten, tillgängligheten och återinvesteringar så kommer den hållbara tillväxten att ha ökat. Helikoopter finansieras av Europeiska socialfonden och pågår under tiden februari 2016 – juni 2018.

 

Kontakt

Projektledare: Monica Kutics Normark

E-post: monica.kutics-normark(a)coompanion.se

Tel: 070-376 99 60

 

Projektmedarbetare: Helen Nilsson

E-post: helen.nilsson(a)coompanion.se

Tel: 070-627 52 49

 

 


Sempre

Sempres övergripande mål är att förbättra förutsättningarna för sociala innovationer inom den sociala tjänstesektorn genom att konsumenterna av tjänsterna inkluderas i framtagandet och/eller genomförandet av nya tjänster.

Sempre är ett projekt med totalt 16 partners i åtta olika länder runt Östersjön. Coompanion ska titta på hur empowerment via entreprenörskap kan vara en del att förbättra förutsättningarna för sociala innovationer inom den sociala tjänstesektorn. Deltagarna i projektet är män och kvinnor med utländsk bakgrund som medskapar de nya lösningar projektet ämnar finna. Projektet pågår under tiden november 2015 – maj 2019. Sempre är delfinansierat av Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 (European Regional Development Fund) av Europeiska Unionen.

 

Kontakt

Projektledare: Helen Nilsson

E-post: helen.a.nilsson(a)coompanion.se

Tel: 070-787 50 95

 

Projektmedarbetare: Anna Waara

E-post: anna.waara(a)coompanion.se

Tel: 070 – 250 03 43

 

 

 


Socialt Affärsperspektiv Norrbotten (SAN)

Projektet Socialt affärsperspektiv Norrbotten har som mål att stärka ASF i sin affärsutveckling genom marknadsföringsinsatser och kunskapshöjning.

Projektets mål är också att aktörer i regionen ska få kännedom om vad ASF och socialt företagande är och vilka varor och tjänster dessa företag kan leverera. För att kunna konkurrera långsiktigt och hållbart på marknaden behöver insatser och utbildningar ske i samverkan med offentliga och näringslivets aktörer. Det finns även ett uttalat behov och efterfrågan hos ASF att stärka handledar- och stödfunktionerna kopplat till företagen samt att lägga resurser på arbetsintegreringen och arbetsträningen. Arbetsträningsplatserna är en mycket viktig inkomstkälla för de arbetsintegrerande sociala företagen och en viktig grundsten som även behöver kvalitetssäkras.

Projektet är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Coompanion Norrbotten och Sociala arbetskooperativ i länet (SAL) och finansieras av Tillväxtverket. Projektet genomförs under tiden februari 2017 – oktober 2018.

 

Kontakt

Projektledare: Anna Waara

E-post: anna.waara(a)coompanion.se

Tel: 070 – 250 03 43

 

Projektansvarig: Caroline Kjellgren

E-post: caroline.kjellgren(a)coompanion.se

Tel: 070 – 333 56 32

 

 


IntegreraMera 2.0

Projektet ämnar skapa förutsättningar för nyanlända på asylboenden i regionen genom att ge verktyg till deltagarna för att kunna bli kooperativa samhällsbyggare. 

Genom Muchomodellen, en innovation som projektet har för avsikt att testa och utvärdera är tanken att vaska fram redan befintliga entreprenörer bland de nyanlända på asylboendena. Metoden länkar samman idéer med samhället och sprider kunskap om de resurser och stöd som finns.

Projektet skapar en meningsfull tid för människorna på asylboendet så att de redan under sin asyltid kan börja få utlopp för sina idéer och entreprenöriella förmågor. Projektet pågår under tiden december 2016 – december 2017.

 

Kontakt

Projektledare: Adnan Al-Dibsi

E-post: adnan.aldibsi(a)coompanion.se

Tel: 076-127 21 19